Política de Privacitat

INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA DEL RESPONSABLE DE TRACTAMENT

Direcció: Carrer Collbaix, 28, 36. 08272 Sant Fruitós de Bages, Barcelona
Finalitat: Fabricant de mobil homes i cases prefabricades.

INFORMACIÓ GENERAL DE PRIVACITAT.

ABAST

La present Política de privadesa de Jazz Mobil regula l'obtenció, utilització i altres formes de processament de dades personals facilitades pels Usuaris a la present web oa qualsevol dels entorns d'Internet de Jazz Mobil Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents llocs web, relatius a serveis prestats per Jazz Mobil, els Usuaris accepten la inclusió i el tractament de les dades que proporcionin en un tractament de dades de caràcter personal, del qual és titular Jazz Mobil podent exercir-se els drets pertinents segons el que exposen les següents clàusules. Tots els textos legals es troben a disposició dels usuaris i/o interessats a la corresponent web.

Qui és responsable del tractament de les seves dades?
Jazz Mobil, és la persona jurídica responsable de la recollida i processament de les seves dades personals en relació amb els serveis que aquesta presta.
Jazz Mobil es compromet a respectar i salvaguardar la seva privadesa i la seguretat de les seves dades. Les dades identificatives del responsable de tractament són:

Raó Social del Responsable: Jazz Mobil
Direcció: Carrer Collbaix, 28, 36. 08272 Sant Fruitós de Bages, Barcelona
Contacte amb nosaltres: jazz (@) mobilbages.com

Amb quina finalitat recopilem les vostres dades?
D'acord amb el que disposa la normativa vigent, Jazz Mobil només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la vostra activitat i altres prestacions, gestions i activitats. atribuïdes per la Llei.
A la present web, només es tracten dades de contacte, facilitades pels Usuaris. Les dades que es poden demanar de l'usuari seran tractades amb les finalitats de:

Gestió de les dades de contacte.

S'informa que no es faran avaluacions automatitzades, ni s'elaboraran perfils d'usuaris. Així mateix, us informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d'estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant quant de temps conservem les vostres dades personals?
Les dades personals seran conservades mentre l'usuari no manifesti el contrari i pels terminis de conservació legalment establerts, llevat que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o la finalitat legítima per a la qual van ser captats.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Les dades personals que s'introdueixin a la pàgina web no seran cedides a tercers, menys en aquells casos previstos. Jazz Mobil no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d'aquesta web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.
Jazz Mobil no ven, lloga o cedeix els e-mails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.
La web pot posseir enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com són xarxes socials o sistemes de comunicació on-line, Jazz Mobil no es fa responsable de les informacions que es recullin en aquestes aplicacions, funcionalitats o xarxes socials titularitat de tercers en no tenir cap capacitat de gestió ni control sobre aquestes, sent per tant daplicació els avisos legals i les polítiques de privadesa que poguessin constar als llocs web o similars dels tercers.

Quins són els drets dels Usuaris que ens faciliten les seves dades?
Els Usuaris podran exercitar, respecte de les dades recollides en la forma descrita al punt primer, els drets reconeguts al Reglament (UE) 2016 /679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 dabril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació daquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/ CE (Reglament general de protecció de dades), i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació, supressió i limitació al tractament.
Els drets referits al paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada , acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, adreçada a la següent adreça:

Jazz Mobil
Carrer Collbaix, 28, 36. 08272 Sant Fruitós de Bages, Barcelona

Així mateix, si feu saber als Usuaris que poden retirar el consentiment per al tractament de les seves dades en qualsevol moment, així com que poden presentar reclamació davant l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) de considerar-ho oportú.

COMUNICACIÓ D'INCIDÈNCIES I IRREGULARITATS.

En cas que hi hagi alguna conducta o situació que pogués ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol classe, es prega contactar amb:

Jazz Mobil
Carrer Collbaix, 28, 36. 08272 Sant Fruitós de Bages, Barcelona.

COMPROMÍS DE L'USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITS EN UN TRACTAMENT

L'introduir les dades en algun o alguns dels fulls de captació de dades implica acceptar les presents condicions d'ús i política de privadesa, donant per entès que ha estat informat de les condicions d'ús i avís legal d'aquestes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació a HTTP www.jazzmobil.com

En tot cas, l'usuari és el responsable de l'autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat que siguin aportades, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per dany emergent, que es puguin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades als formularis corresponents fossin titular d'un tercer, l'usuari es fa únic responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflectits en aquest avís legal i polítiques de privadesa.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT.

Tant l'accés als llocs web com l'ús que es pugui fer de la informació i continguts inclosos en aquests, serà de responsabilitat exclusiva de qui ho faci. Per tant, l'ús que es pugui fer de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través d'aquest, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, els quals seran enterament responsables d'aquest accés i ús correcte. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o del propi Jazz Mobil, tot això segons les possibilitats i fins per als que estan concebuts. Jazz Mobil no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure informació contemplat a l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la Web on podeu descarregar diferents aplicacions i/o informacions és Jazz Mobil amb domicili a Carrer Collbaix, 28, 36. 08272 Sant Fruitós de Bages, Barcelona.

i amb la gestió del domini d'Internet HTTP: www.jazzmobil.com, inscrit al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través de l'e-mail jazz (@) mobilbages.com.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat de la societat esmentada anteriorment, propietària daquest domini.

INFORMACIÓ SOBRE L'ÚS D'ALTRES WEBS I XARXES SOCIALS

Jazz Mobil només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de la qual sigui ella el titular o ostenti un dret de naturalesa anàloga. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d'informació a Internet, fora de la present web, és responsabilitat dels titulars legítims. Jazz Mobil col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns Web, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d'accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privadesa, i que només hi accedeixin un cop hagin comprès i acceptat íntegrament aquest text legal.

Jazz Mobil es compromet a controlar els continguts que s'exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que en facin un ús incorrecte.

Jazz Mobil recomana, seguint instruccions de l'Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per a l'ús de xarxes socials o navegació en entorns web, l'execució de les següents accions (en cas que algun dia es disposi a l'ús):

 • Es recomana a tots els usuaris recórrer a l'ús de pseudònims o nicks personals amb què operar a través d'Internet, permetent disposar d'una autèntica "identitat digital", que no posi en dubte la seguretat de la seva vida personal i professional.
 • Es recomana als usuaris tenir especial cura a l'hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics als seus perfils, atès que en aquest cas poden estar posant en risc la privadesa i intimitat de persones del seu entorn.
 • Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre d'usuari, com posteriorment, les condicions generals d'ús i la política de privadesa que la plataforma posa a la vostra disposició als seus llocs web.
 • Es recomana configurar adequadament el grau de privadesa del perfil d'usuari a la xarxa social, de manera que aquest no sigui completament públic, sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada al perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com " amics" o "contactes directes" prèviament per l'usuari.
 • Es recomana acceptar com a contacte únicament aquelles persones conegudes o amb les quals manté alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rep i investigant sempre que fos possible i necessari, qui és la persona que sol·licita la seva contacte a través de la xarxa social.
 • Es recomana no publicar al perfil d'usuari informació de contacte físic, que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs de lleure que sol freqüentar.
 • Als usuaris d'eines de microblogging es recomana tenir una cura especial respecte a la publicació d'informació relativa als llocs on es troba en tot moment.
 • Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte dels quals es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. En cas contrari, l'usuari estarà cometent un il·lícit civil protegible per part dels tribunals nacionals.
 • Es recomana als usuaris emprar diferents noms d'usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de què sigui membre.
 • Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb ús de majúscules i minúscules.
 • Es recomana a tots els usuaris disposar als seus equips de programari antivirus instal·lat i degudament actualitzat.
 • Els menors no han de revelar dades personals excessives. No s'han de subministrar mai les dades a desconegudes.
 • S'ha de llegir tota la informació concernent a la pàgina web. S'hi explica qui són els titulars de la mateixa i la finalitat per a la qual se sol·liciten les dades.
 • Si l'usuari és menor de catorze anys, cal també el consentiment dels pares tutors. En aquests casos, sempre que se sol·licitin dades per part d'una xarxa social cal preguntar als pares o tutors per veure si ells aproven la subscripció o no.
 • No s'han de comunicar a tercers els noms d'usuari i la contrasenya, ni compartir-los entre amics o companys de classe. Aquestes dades són privades i no han de ser comunicades a tercers i/o desconegudes.
 • Sempre que es tingui qualsevol dubte respecte a alguna situació que es derivi de l'ús de les xarxes socials i eines col·laboradores, cal preguntar-se als pares o tutors.
 • L'ordinador s'ha de mantenir en una zona comuna de la casa.
 • S'han d'establir regles sobre l'ús d'Internet a casa.
 • Els pares han de conèixer el funcionament i les possibilitats d'aquest tipus de plataformes, tant positives com negatives.
 • Activar el control parental i les eines de control de la plataforma, així com establir el correu del pare o tutor com a correu de contacte secundari.
 • Assegureu-vos que els controls de verificació de l'edat estan implementats.
 • Assegurar la correcta instal·lació del bloquejador de continguts.
 • Conscienciar i informar els menors sobre aspectes relatius a la seguretat.
 • Explicar als menors que mai han de quedar amb persones que hagin conegut al món en línia i que si ho fan ha de ser sempre en companyia dels seus pares o tutors.
 • Assegurar-se que els menors coneixen els riscos i les implicacions d'allotjar continguts com ara vídeos i fotografies, així com l'ús de càmeres web a través de les xarxes socials.
 • Controlar el perfil d'usuari del menor.
 • Assegureu-vos que el menor només accedeix a les pàgines recomanades per a la vostra edat.
 • Assegureu-vos que els menors no utilitzen el seu nom complet.